Algemene voorwaarden

dtpxpress BV handelend onder de naam The Brand Floor

 1. Artikel 1.  Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. The Brand Floor: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: The Brand Floor gevestigd aan de Schippersgracht 19 te Maarssen, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32093991;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen The Brand Floor en de opdrachtgever;
   3. opdrachtgever: het bedrijf dat aan The Brand Floor de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
   4. werkzaamheden: alle door The Brand Floor ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden;
   5. werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, adviezen, concepten, content, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, video’s, illustraties, teksten, webdesign, e.d. die in het kader van de overeenkomst door The Brand Floor zijn vervaardigd;
   6. medewerker: de natuurlijke persoon werkzaam voor The Brand Floor die op de locatie van de opdrachtgever voor de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
 2. Artikel 2.  Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van The Brand Floor en op alle overeenkomsten tussen The Brand Floor en de opdrachtgever.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
  3. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
  4. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door The Brand Floor vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  5. Indien The Brand Floor niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Brand Floor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  6. The Brand Floor heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  7. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Artikel 3.  Aanbod en offertes

  1. Ieder aanbod en alle offertes van The Brand Floor zijn vrijblijvend.
  2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten of e-mailberichten van The Brand Floor of op haar website binden The Brand Floor niet.
  3. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door The Brand Floor wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van The Brand Floor onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
  4. Indien The Brand Floor voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van The Brand Floor te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft The Brand Floor het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.
  5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.
 4. Artikel 4.  Totstandkoming van de overeenkomst en opzegging

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte van The Brand Floor heeft ondertekend en aan The Brand Floor heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van The Brand Floor.
  2. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Na de opzegging worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Artikel 5.  Uitvoering van de overeenkomst

  1. The Brand Floor zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
  2. The Brand Floor bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  3. The Brand Floor zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
  4. The Brand Floor kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
  5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  6. De hardware waarvan The Brand Floor tijdens de werkzaamheden gebruik maakt, blijft eigendom van The Brand Floor, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Artikel 6.  Openbaarmaking en verveelvoudiging

  1. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, zal The Brand Floor de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het ontwerp of de tekst of de testversie te controleren en goed te keuren. The Brand Floor is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde teksten en/of ontwerpen en/of in drukwerk indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest. The Brand Floor is niet verantwoordelijk voor het door de opdrachtgever verkeerd opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.
 7. Artikel 7.  Afwijkingen

  1. Afwijkingen tussen enerzijds het opgeleverde en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.
  2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de opdrachtgever kunnen afwijken van de kleuren die het opgeleverde werkelijk heeft. The Brand Floor is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen indien dat schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
 8. Artikel 8.  Oplevertijden

  1. De door The Brand Floor opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
  2. In het geval dat een door The Brand Floor met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens The Brand Floor.
  4. Indien The Brand Floor het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal The Brand Floor de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 9. Artikel 9.  Verplichtingen van de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Brand Floor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door The Brand Floor voorgeschreven specificaties.
  2. De opdrachtgever zal The Brand Floor steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking te stellen, zoals een werkruimte voorzien van bureaus en stoelen voor de medewerkers. De werkruimte dient te zijn voorzien van een goed werkende internetverbinding, tenzij partijen zijn overeengekomen dat The Brand Floor zelf zorgdraagt voor een internetverbinding.
  3. De opdrachtgever dient de medewerkers alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
  4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart The Brand Floor voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
  5. De opdrachtgever zal The Brand Floor op de hoogte stellen van plaatselijke wet- en regelgeving die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
  6. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerkers de werkzaamheden uit dienen te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te treffen dat de medewerkers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
  7. Indien een medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.
  8. De opdrachtgever is gehouden The Brand Floor onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  9. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
  10. Het is de opdrachtgever niet toegestaan The Brand Floor een opdracht te geven tot het vervaardigen van werk dat inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien The Brand Floor constateert of een vermoeden heeft dat het door de opdrachtgever gewenste werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft The Brand Floor het recht de opdracht te annuleren. The Brand Floor is niet verplicht te controleren of het door de opdrachtgever gewenste werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
  11. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
  12. Indien de opdrachtgever gaat verhuizen, dan dient de opdrachtgever dat zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail aan The Brand Floor mede te delen.
  13. Worden werkzaamheden vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan The Brand Floor nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
  14. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens The Brand Floor niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens The Brand Floor handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die The Brand Floor daardoor lijdt en heeft The Brand Floor het recht de overeenkomst te ontbinden.
 10. Artikel 10.  Facturatie en betaling

  1. Facturatie geschiedt na de oplevering van het werk dan wel na het einde van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. De opdrachtgever dient de van The Brand Floor ontvangen facturen te betalen binnen 4 weken na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
  4. Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van The Brand Floor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
  7. The Brand Floor kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan The Brand Floor verschuldigde bedragen betaald heeft.
 11. Artikel 11.  Intellectuele eigendomsrechten

  1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van offertes en het werk berusten bij The Brand Floor.
  2. Nadat de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen jegens The Brand Floor is nagekomen, worden de intellectuele eigendomsrechten op het werk aan de opdrachtgever overgedragen.
  3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij The Brand Floor voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 12. Artikel 12.  Onderzoek naar het bestaan van rechten

  1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan The Brand Floor ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.
 13. Artikel 13.  Klachten

  1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan The Brand Floor zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Brand Floor in staat is adequaat te reageren.
  2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever The Brand Floor de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat The Brand Floor overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat The Brand Floor erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal The Brand Floor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
 14. Artikel 14.  Aansprakelijkheid en verjaring

  1. The Brand Floor kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. The Brand Floor is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart The Brand Floor tegen alle aanspraken ter zake.
  3. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan The Brand Floor niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van The Brand Floor, maakt.
  5. The Brand Floor is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
  6. The Brand Floor is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  7. Iedere aansprakelijkheid van The Brand Floor voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
  8. Indien The Brand Floor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Brand Floor beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van The Brand Floor gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van The Brand Floor beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  9. De opdrachtgever vrijwaart The Brand Floor voor vorderingen die derden tegen The Brand Floor instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor The Brand Floor niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden The Brand Floor op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor The Brand Floor mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
  10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens The Brand Floor vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens The Brand Floor kan aanwenden.
 15. Artikel 15.  Overmacht

  1. Van overmacht aan de zijde van The Brand Floor is onder andere sprake indien The Brand Floor verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan machines, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.
  2. In geval van overmacht zal The Brand Floor vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel The Brand Floor als de opdrachtgever gehouden zijn om die te benutten.
 16. Artikel 16.  Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

  1. The Brand Floor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   1. de medewerkers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerkers dreigt te ontstaan;
   2. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
   3. na het sluiten van de overeenkomst The Brand Floor omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
   4. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
   5. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
   6. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
   7. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Brand Floor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien The Brand Floor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
  3. The Brand Floor is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat The Brand Floor de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat The Brand Floor de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
  4. The Brand Floor behoudt te allen tijde het recht de schades aan de opdrachtgever in rekening te brengen die The Brand Floor lijdt doordat de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens The Brand Floor is nagekomen. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.
 17. Artikel 17.  Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  2. Indien The Brand Floor - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en The Brand Floor zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Brand Floor niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 18. Artikel 18.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op elke overeenkomst tussen The Brand Floor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en The Brand Floor worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Brand Floor gevestigd is.